Algemene verkoopvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

1. Preambule
De reservering wordt rechtstreeks gemaakt tussen de klant en de eigenaar.
De klant verklaart alle nodige informatie te hebben verkregen op de site waar de reservering is gemaakt.
Elke reservatie via de website impliceert raadpleging en aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
De instemming van de klant met deze algemene voorwaarden vindt plaats bij het boeken; zonder deze overeenkomst is geen reservering mogelijk.
De klant heeft de mogelijkheid om deze algemene voorwaarden op te slaan en te bewerken met behulp van de standaardfunctionaliteiten van zijn browser of computer.
De site vermeldt de volgende informatie:de wettelijke vermelding die de precieze identificatie van de verkoper mogelijk maakt en die de naam van het bedrijf, het adres waar hij gevestigd is, zijn e-mailadres, zijn telefoonnummer, zijn maatschappelijke zetel vermeldt, indien hij onderworpen is aan de belasting over de toegevoegde waarde en geïdentificeerd door een individueel nummer zijn individueel identificatienummer, de lidstaat waar het werd toegekend; de essentiële kenmerken van de aangeboden diensten; de kosten; Betaalvoorwaarden; de algemene verkoopvoorwaarden; de geldigheidsduur van het aanbod en de prijs daarvan; de minimale duur van het voorgestelde contract, indien van toepassing.
De klant verklaart, voorafgaand aan het bestellen van diensten, dat de reservering van deze diensten is gemaakt voor zijn persoonlijke behoeften.
Als consument heeft de klant specifieke rechten, die in twijfel worden getrokken in het geval dat de gereserveerde diensten niet voor persoonlijk gebruik zijn.
Alle informatie die op de site toegankelijk is, wordt in het Frans en eventueel in verschillende andere vreemde talen gepresenteerd.
De klant verklaart over de volledige rechtsbevoegdheid te beschikken die hem toelaat onder deze algemene voorwaarden te handelen.

2. Definities
Hierna hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
"ontvangstbevestiging": e-mail die naar de klant wordt gestuurd met een samenvatting van de door de klant gemaakte reservering en bevestiging van de ontvangst ervan door de verkoper.
"klant": natuurlijke persoon die handelt voor zijn persoonlijke of professionele behoeften, maar niet gerelateerd is aan de toeristische activiteit.
"elektronische post": elk bericht, in de vorm van tekst, stem, geluid of beeld, verzonden door een openbaar communicatienetwerk, opgeslagen op een netwerkserver of in de eindapparatuur van de ontvanger, totdat hij het terugkrijgt.
""online reservatie"": reservatie van nachten via het gedematerialiseerde reservatieformulier op de website.
""dienst"": reservering van overnachtingen, waarvan de essentiële kenmerken op de website worden gepresenteerd.

3. Doel
Deze algemene voorwaarden omschrijven de rechten en plichten van de partijen in het kader van het op afstand reserveren van diensten aangeboden door de verkoper op zijn website. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contractpartijen.
De klant erkent kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene verkoopvoorwaarden die beschikbaar zijn op de website van de verkoper.

4. Reikwijdte
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online boekingen.

5. Duur
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing voor de gehele duur van de online diensten van de verkoper op zijn website. De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding zijn website of de online boekingsruimte tijdelijk of permanent te sluiten.De verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit deze wijzigingen en/of tijdelijke onbeschikbaarheid of zelfs de definitieve sluiting van de gehele of een deel van de site of de daaraan verbonden diensten, zoals de online reserveringsruimte.

6. Reserveren
De klant kiest de diensten die op de site worden aangeboden. De klant erkent kennis te hebben genomen van de aard, de bestemming en de boekingsmethoden van de op de website beschikbare diensten en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn reservering met kennis van zaken te maken.
De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat de verkoper hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld. De reservering wordt geacht te zijn aanvaard door de klant aan het einde van het reserveringsproces.
De klant stemt ermee in om, voorafgaand aan elke reservering, de gevraagde informatie op de voucher of het reserveringsverzoek in te vullen. De klant verklaart de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verstrekte informatie.Afhankelijk van de gepresenteerde aanbiedingen wordt de creditcard van de klant niet gedebiteerd aan het einde van de reservering, maar dient deze als garantie in geval van annulering of no-show. De betaling van de reservering wordt vervolgens ter plaatse gedaan uiterlijk op de dag van vertrek, per cheque te betalen in Frankrijk, contant, CB, bankoverschrijving (Iban van de rekening die op aanvraag moet worden gecrediteerd)., of de reservering is definitief en niet opzegbaar, betaling vindt dan plaats bij boeking. De klant heeft, indien hij dit wenst, de mogelijkheid om ter plaatse een annuleringsverzekering af te sluiten.

7. Klantenservice
Voor elke klacht met betrekking tot uw reservering kunt u de rubriek "contact" gebruiken.

8. Annulering of wijziging door de klant
De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-20-4 van het consumentenwetboek, dat hij niet het herroepingsrecht heeft zoals voorzien in artikel L. 121-20 van het consumentenwetboek, op voorwaarde dat de diensten worden geleverd op een datum of volgens een bepaalde frequentie.
De annulerings- of wijzigingsvoorwaarden staan vermeld in de eventuele verkoopvoorwaarden die bij elk tarief gevoegd zijn.
Bij onderbreking van het verblijf wordt de volledige overeengekomen prijs geïncasseerd.
De annulerings- of wijzigingsvoorwaarden staan vermeld in de eventuele verkoopvoorwaarden die bij elk tarief gevoegd zijn.
In het geval van een no-show (reservering niet geannuleerd - klant niet aanwezig), kan de klant geen aanspraak maken op enige terugbetaling.
Tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de gastheer, dient de klant de kamer te verlaten vóór 11.00 uur op de dag van het einde van de reservering. Als hij dit niet doet, wordt hem een extra nacht in rekening gebracht.

9. Aansprakelijkheid
Indien al het mogelijke wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de foto's, de grafische voorstellingen en de teksten die worden gereproduceerd om de gepresenteerde bestemming te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten, kunnen er variaties optreden, met name als gevolg van verandering van meubilair of renovaties mogelijk.De klant kan hierdoor geen enkele aanspraak maken, aangezien deze variaties geen betrekking hebben op de essentiële kenmerken van de dienst.
De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reservering in geval van overmacht, handeling van een derde partij, handeling van de klant of handeling van zijn partners, zoals onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, onmogelijkheid van toegang naar de website, externe inbraak, computervirussen.
In geval van uitzonderlijke gebeurtenissen of gevallen van overmacht behoudt de verkoper zich het recht voor om klanten geheel of gedeeltelijk te laten onderbrengen in een nabijgelegen etablissement zonder extra kosten.
In geval van overmacht, onvoorziene gebeurtenissen of gebeurtenissen buiten zijn macht, moet de verkoper de klant met alle mogelijke middelen informeren om de potentiële schade te beperken.

10. Klachten
Klachten met betrekking tot het niet of slecht presteren dienen, op straffe van verval, binnen 24 uur na aankomst schriftelijk onder de aandacht van de verkoper te worden gebracht.

11. Prijs
De aangegeven prijzen zijn per kamer voor het aantal persoon(en) en de geselecteerde datum(s). De prijzen worden weergegeven in bedragen inclusief btw, in euro's, en zijn slechts geldig voor de duur aangegeven op de site. Tarieven en voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, afhankelijk van de situatie en vereisten. Tenzij anders vermeld, zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen.
De toeristenbelasting, geïnd door de gemeente, wordt door deze laatste vastgesteld en moet rechtstreeks ter plaatse aan de verkoper worden betaald, behalve in het geval dat dit bedrag in de verkoopprijs kan worden inbegrepen.
De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het btw-tarief wordt automatisch doorberekend in de aangegeven prijzen.

12. Privacy
De aan de klant gevraagde informatie is noodzakelijk voor de verwerking van zijn bestelling en zal worden meegedeeld aan alle belanghebbenden en partners. Bij gebrek aan informatie kan de verkoper geen reservering registreren.
Behoudens verzet van de klant, als hij een reservering op de website heeft gemaakt, zal de verkoper hem met name promotionele aanbiedingen, een tevredenheidsenquête na zijn verblijf per e-mail sturen. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van de hem betreffende gegevens voor prospectiedoeleinden, in het bijzonder voor commerciële doeleinden. De klant wordt op elk van de formulieren voor het verzamelen van persoonlijke gegevens geïnformeerd over de verplichte of facultatieve aard van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk.

13. Akkoord van bewijs
De aanvaarding van deze algemene voorwaarden en van de reserveringsaanvraag vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening.

14. Toepasselijk recht
Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht, dit geldt zowel voor de materiële regels als voor de vormregels.

15. Geheel
Deze algemene verkoopvoorwaarden drukken het geheel van de verplichtingen van de partijen uit. Geen enkele algemene of specifieke voorwaarde meegedeeld door de klant kan in deze algemene voorwaarden worden opgenomen. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in oplopende volgorde van prioriteit, de reserveringsaanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden.